อาชีวศึกษา

สอศ. ร่วมกับ TOA ปั้น อาชีวศึกษา ช่างอุตสาหกรรม สู่ ‘เถ้าแก่ใหม่’

ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เปิดเผยภายหลังการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

เพื่อพัฒนาการจัดการ อาชีวศึกษา ร่วมกับนายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู ผลิตและพัฒนานักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรระยะสั้น

โดยว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และทีโอเอ ร่วมผนึกกำลังความร่วมมือ รองรับการผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงภาคอุตสาหกรรม ในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามความต้องการของเศรษฐกิจประเทศที่กำลังเติบโต โดยการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และอุปกรณ์ในการแข่งขันทักษะของผู้เรียนอาชีวศึกษา และเพิ่มทักษะความชำนาญด้านทักษะปฏิบัติแก่ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ผ่านห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา 18 แห่ง ทั่วประเทศ โดยมีการอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพร่วมในรายวิชาเรียน เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพ พร้อมสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยยกระดับการเรียนการสอนอาชีวศึกษาด้านช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน

อาชีวศึกษา

ด้านนายประจักษ์ กล่าวว่า ทีโอเอร่วมกับ สอศ.ยกระดับผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภาพรวมอุตสาหกรรมของประเทศเพื่อการพัฒนา ปลุกปั้นหลักสูตรการเรียนรู้พิเศษ และมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานในด้านต่างๆ ดังนี้

1.ร่วมจัดทำการหลักสูตรงานสี กลุ่มกันซึม งานยิปชั่ม ร่วมกับวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ

2.อบรมสร้างความรู้ และประสบการณ์ ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ TOA

3.สร้างมาตรฐานช่างสีผ่านการเรียน และปฏิบัติ TOA E-Leaming สำหรับงานก่อสร้าง และจัดโครงการ “เรียนดี มีงานทำ” เพื่อส่งเสริมนักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง ที่จบการศึกษาระดับ ปวช., ปวส.ให้ได้รับการทำงานกับผู้รับเหมางานสีมืออาชีพ

4.สนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

5.สนับสนุนการแข่งขันทักษะวิชาช่างก่อสร้างในระดับภาค และระดับชาติ

6. อบรมวิชาชีพนวัตกรรมและเทคโนโลยี และ

7.สนับสนุนการศึกษาดูงาน พร้อมเปิดโอกาสให้เรียนรู้การปฏิบัติจริง มีรายได้ และเป็นช่องทางในงานสายอาชีพของผู้เรียน

สำหรับการลงนามความร่วมมือฉบับนี้ ทีโอเอยังได้สนับสนุนงบประมาณต่างๆ รวมเป็นจำนวนเงินปีละ 1.6 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 3 ปี

ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากทีโอเอ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา สนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งได้สนับสนุนเงินรางวัลและวัสดุการจัดการแข่งขัน เพื่อใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคและระดับชาติ

ดังนั้น ความร่วมมือในครั้งนี้ จึงถือเป็นแนวทางที่สำคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้  สร้างประสบการณ์ ความชำนาญด้านทักษะการปฏิบัติให้ครู นักเรียนอาชีวะ นี่จึงถือเป็นเป้าหมายที่ได้มาร่วมกัน เพื่อเป็นแรงกระเพื่อมที่สำคัญเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาในระบบการเรียนการสอนของอาชีวะ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนอาชีวะ จะตระหนักเห็นถึงคุณค่าทักษะวิชาชีพของตนเอง พร้อมนำโอกาสที่ได้รับต่างๆ เหล่านี้มาพัฒนาทักษะฝีมือและความสามารถ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ และเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนภาพรวมอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศชาติต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ shorthornhousing.com

แทงบอล

Releated