คุณหญิงกัลยา มอบโอวาทแก่นักเรียนทุน KOSEN ประจำปี 2566

คุณหญิงกัลยา มอบโอวาทแก่นักเรียนทุน KOSEN ประจำปี 2566

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบโอวาทแก่นักเรียนทุน KOSEN ประจำปีการศึกษา 2566 (รุ่นที่ 6) เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อม นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยมี นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คณะครู และนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาฯ ประจำปี 2566 ให้การต้อนรับ

คุณหญิงกัลยา ได้กล่าวว่า ทุนการศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาคของรัฐบาลไทยเพื่อศึกษาต่อ ณ National Institute of Technology (KOSEN) ประเทศญี่ปุ่น เป็นทุนการศึกษาที่สนับสนุนนักเรียนที่มีความรู้ความสารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพให้มีจิตวิญญาณที่จะพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น และเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป

คุณหญิงกัลยา มอบโอวาทแก่นักเรียนทุน KOSEN ประจำปี 2566

โดยสถาบันโคเซ็น เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ออกแบบกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ร่วมเรียนรู้ที่สถานประกอบการ นำโจทย์ปัญหาที่พบมากำหนดเป็นหัวข้อการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และวัดผลประเมินผลจากการวิจัยที่ผู้เรียนได้ดำเนินการ สถาบันโคเซ็นก่อตั้งครบรอบ 60 ปีในปีนี้ ปัจจุบันมีสถาบันโคเซ็น จำนวน 51 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น และมี 2 แห่ง ในประเทศไทย ได้แก่ KOSEN-KMITL (โคเซ็น เคเอ็มไอทีแอล) และ KOSEN KMUTT (โคเซ็น เคเอ็มยูทีที) ซึ่งในขณะนี้ มีนักเรียนทุนรุ่นที่ 1-5 จากประเทศไทย กำลังศึกษาอยู่ ณ สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 70 คน โดยนักเรียนไทยได้แสดงศักยภาพที่โดดเด่นทั้งการเรียน ความขยันหมั่นเพียรและมุ่งมั่นตั้งใจทั้งในด้านการเรียนและทำกิจกรรม ซึ่งได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่างๆ ที่จัดแข่งขันในประเทศญี่ปุ่นจำนวนมาก ซึ่งในปี 2566 จะมีการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนเป็นรุ่นที่ 6 โดยมีผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 24 ราย

“ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งแก่นักเรียนที่ได้รับทุนฯ ทั้ง 24 ราย โดยหวังว่านักเรียนจะได้เรียนรู้วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ที่สถาบันโคเซ็น ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ การศึกษาไทยได้ประยุกต์การเรียนรู้แบบ STEM โดยเปลี่ยนเป็น STEAM ซึ่ง A ย่อมาจาก Art of Life มีความหมายถึงการเชื่อมโยงการศึกษากับวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทย จึงขอฝากฝังให้นักเรียนทุกท่านเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น จากการร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียน แนวคิด เทคโนโลยี และวัฒนธรรมจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อสามารถนำมาประยุกต์และต่อยอดความรู้ เพื่อนำมาพัฒนาประเทศไทยต่อไป” รมช.ศธ. กล่าวในตอนท้าย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ shorthornhousing.com

แทงบอล

Releated